میدونم که همتون سرخ کردن پیازرو میدونین امامیخوام بعداین چیزی یادبدم که پیازسرخ شده توش استفاده میشه

معمولابراروی دلمه وکوفته وزرشک پلوبه پیازسرخ شده خلالی خوشرنگ نیازداریم

 

اول میاییم پیازهامون روخلالی میکنیم

 

 

 

 

بعدروغن زیاددرماهی تابه میریزیم ومیذاریم کامل کامل روغن گرم بشه بعدکمی ازپیازهای خلالی رو داخل روغن داغ میریزیم وبعدنمک میزنیم

(اندازه پیازوروغنی که میخواهیم توش پیازسرخ کنیم باید٣ به ١باشه وپیازها درروغن شناوربمونن)

براپیازهاچون میخواهیم رنگشون خوشگل باشه کمی زعفران میریزیم

 

 

 

 

وقتی که پیازها به رنگ دلخواهمون رسید پیازها رومیریزیم توی صافی تاروغن اضافیشون بره وتردبشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این پیازهاروداشته باشین که میخوام طرزتهیه کوفته تبریزی روبزارمخوشمزه