روزپدرمبارکککککککککککککککککککککک

 

 

 

به دنبال قشنگ ترین واژه هاوکلمات میگردم

امااااااااااااااا

هیچ کلمه وواژه ای نمیتواندعظمت حضورتورادرزندگی من وصف کند

فقط میگویم دوستت دارم

پدرروزت مبارک